Forretningsorden

Forretningsorden for Næstved Kulturforening

Følgende regler er gældende med det formål, at Næstved Kulturforening søger at afvikle generalforsamlingerne på en sådan måde, der giver en tilfredsstillende saglig behandling af dagsordenen:
  • Formanden åbner generalforsamlingen og beder om forslag til dirigent / dirigenter, der vælges ved håndsoprækning. Valget afgøres ved simpel stemmeflerhed. Bestyrelsen kan beslutte om der er behov for en eller to dirigenter efter generalforsamlingens størrelse og dagsordenens karakter.
  • Dirigenten / dirigenterne kontrollerer, om generalforsamlingen er lovligt indvarslet, i henhold til vedtægterne i Næstved Kulturforening. Derefter oplæses dagsordenen.
  • Kun forslag der er rettidigt indsendt i henhold til vedtægterne i Næstved Kulturforening, kan behandles på generalforsamlingen.
  • Dirigenten eller medlemmerne kan stille forslag om begrænsning af taletid.
  • Ved valg af bestyrelsesmedlemmer med flere skal dirigenten efterlyse kandidater, herunder også oplyse, hvem af de afgående, der modtager genvalg.
  • Samt bede de foreslåede rejse sig, således at forsamlingen kan se, hvem de er og om de modtager valg / genvalg.
  • Såfremt et medlem har bedt om ordet til forretningsordenen, påser dirigenten, at vedkommende holder sig til denne. Sker det ikke, skal dirigenten fratag vedkommende ordet.
  • Dirigenten sørger for god ro og orden, og at der benyttes god parlamentarisk tone i debatten. Sker dette ikke, kan dirigenten suspendere generalforsamlingen i kortere eller længere tid. Dirigentens afgørelse er endelig.
  • Såfremt forsamlingen stiller dirigenten et mistillidsvotum, skal vedkommende træde tilbage, og formanden leder i et sådan tilfælde en afstemning. Hvis mistillidsvotummet får et flertal af de tilstedeværende stemmer, leder formanden en afstemning af en ny dirigent.
  • Dirigenten leder generalforsamlingen på upartisk vis, og såfremt dirigenten ønsker at deltage i debatten, skal han / hun gøre generalforsamlingen opmærksom på, at han / hun har skrevet sig på listen.

VORES SAMARBEJDSPARTNER OG SPONSORER