Frivillighedspolitik

FRIVILLIGHEDSPOLITIK i Næstved Kulturforening

Næstved Kulturforening er en forening, der er baseret på frivillighed. Foreningen arrangerer kulturaktiviteter med national og international deltagelse.

De to største arrangementer hvert år er kunstmessen Kunst med Sjæl og kunstmessen Handi-Art. Næstved Kulturforening fremmer kunst og kultur for kunstnere med funktionsnedsættelse af forskellig art. Næstved Kulturforening bliver også synliggjort ved andre aktiviteter såsom Foreningernes dag

Nærmere oplysninger om aktiviteterne kan findes på vores hjemmeside, www.kultur4700.dk eller hos bestyrelsen.

Næstved Kulturforening er en nonprofit kultur organisation, og der ansøges om økonomisk støtte fra fonde, offentlige instanser og private virksomheder til hvert enkelt arrangement. På kunstmesserne har vi en café, der kører selvstændigt med frivillige hjælpere. Overskuddet fra cafeen går øremærket til kunstmessen Handi-Art.

Hvad vil det sige at være frivillig i Næstved Kulturforening? 

Det frivillige arbejde i Næstved Kulturforening består typisk af teamwork i forskellige grupper med samarbejder på tværs af grupperne. Som frivillig byder man ind med det, man ønsker at bidrage med, og i hvilken gruppe man vil være.

Medlemskab

For at være frivillig hjælper i foreningen, kræves det, at man er medlem af Næstved Kulturforening.

Forsikring

Næstved Kulturforening har ikke nogen forsikring af nogen art, hvilket betyder, at man som frivillig skal være dækket af egen fritids- og ulykkesforsikring.

Oplæring

Der vil være oplæring i og orientering om opgaverne. Før hver kunstmesse afholdes der et frivilligmøde.

Påklædning

Alle frivillige hjælpere vil få udleveret en T-shirt med foreningens navn og logo, som skal bruges ved offentlige arrangementer, hvor foreningen repræsenteres.

Regler og tilladelser

 • Formanden for Næstved Kulturforening indhenter alle tilladelser til kunstmesserne.

 • Kunst med Sjæl og Handi-Art er i overensstemmelse med gældende lov for offentlige arrangementer m.h.t. Brand & Redning, politi og fødevarestyrelsen.

 • Café Kunst har en godkendt lejlighedstilladelse fra politiet på salg af øl.

 • Næstved Kulturforening har en godkendt lejlighedstilladelse fra politiet til udskænkning af vin ved receptionerne. Denne lejlighedstilladelse skal være synlig ved ferniseringen og afslutningsceremonien.

 • Gældende hygiejneregler skal også være synlige og kendt af alle frivillige. Reglerne skal overholdes.

 • Hver morgen sættes otte danske flag og to beachflag op ude på fortovet. Ligeledes hejses et antal udenlandske flag på parkeringspladsen svarende til de nationaliteter, der er repræsenteret på kunstmessen.

 • Hver dag ved lukketid tages samtlige flag ned og opbevares i en kasse i informationsstanden. Denne opgave varetages både morgen og aften af to frivillige fra informationsstanden. Hermed overholdes dansk ”flagreglement” fra justitsministeriet.

 • Alle frivillige hjælpere i Næstved Kulturforening skal i henhold til lovgivningen have en børneattest. Børneattesten indhentes i samarbejde med formanden.

Brand og sikkerhed

Næstved Kulturforening har en sikkerhedsleder ved hvert arrangement, foreningen er vært for, der sikrer, at alt arbejde udføres på en forsvarlig måde. Dertil sikrer sikkerhedslederen, at brand og sikkerhedsreglerne bliver overholdt.

Åbning af kunstmessen

 • Åbningen og ferniseringen foregår kl. 11.00 på kunstmessens første dag.

 • Formanden for Næstved Kulturforening eller en anden udpeget person byder velkommen.

 • Ved hver kunstmesse har vi en speciel gæst, som holder åbningstalen og klipper båndet.

 • Til denne åbning udvælges tre af kunstnerne til henholdsvis at holde båndet samt til at bære saksebakken.

 • Under ferniseringen står to af de frivillige for servering af vin, vand og chips på et bord væk fra scenen. Disse to frivillige personer er ved bordet, indtil ferniseringen er overstået.

Underholdning

Der er musikalsk underholdning i cafeen.

Afskedsceremoni

Afskedsceremonien finder sted på kunstmessens sidste dag en time før, messen lukker.

 • Her vil en udpeget person holde en tale.

 • Derefter vil en særlig gæst holde en takketale til kunstnerne, frivillige og publikum.

 • Efterfølgende er der overrækkelse af deltagerdiplomer til udstillende kunstnere.

 • Allersidst vil den særlige gæst overrække kunstpriserne til de udvalgte kunstnere.

 • Som afslutning på talerne og overrækkelserne vil der blive serveret vin, vand og chips på samme måde som ved åbningen af kunstmessen.

 • Under ferniseringen og afslutningsceremonien er der også fotografering og overrækkelse af gaver eller blomster til særlige gæster m.m.

Opgaver i Café Kunst

Café Kunst findes i lokale 117, som er et lille tilstødende lokale til salen i Det Gamle Ridehus.

 • Alle kasser med varer og inventar bringes til Det Gamle Ridehus og sættes op i caféen.

 • Borde og stole opstilles i caféen.

 • Duge lægges på bordene og evt. pynt.

 • Køleskabe gøres klar og fyldes med drikkevarer.

 • Der sættes et par borde frem til salg.

I Caféen vil der altid være gældende prisliste og en bemandingsliste. Bemanding vil i snit være 3 – 4 frivillige i caféen ad gangen fordelt på forskellige opgaver. Der skal mindst være to frivillige til at køre caféen fra den åbner, og indtil arrangementet er lukket, og dørene er låst.

Selve caféen sættes op på den første arbejdsdag, hvor standene også sættes op.

 • Hver dag kl. 8.00 er der en frivillig, der sørger for kaffebrygningen.

 • Kaffebrygning foregår i et minikøkken i den tilstødende gang.

 • Kaffen laves med ens måleenhed, så hver kande kaffe er ens.

 • Duge og pynt lægges på bordene.

 • Salg af kaffe, the, øl, vand, kildevand og kager.

 • Kaffe og the sælges i papkrus.

 • Kaffe og vand til the sælges også i kander.

 • Øl og vand serveres i krus eller på dåse.

 • Kildevand serveres i flasken, idet flasken er af plastik. Dette er efter gældende regler

 • Kaffe- og tekander skal leveres retur til Café Kunst efter brug.

 • Handsker, tang eller palet benyttes til at tage kagerne med af hygiejniske årsager.

 • Der er både små og store bakker, der kan benyttes til servering.

Den hovedansvarlige, Lena Gonzalez, sørger for, at der bliver lagt vekselpenge i pengekassen, samt at der løbende igennem dagen bliver taget sedler fra, så der ikke er for mange sedler i kassen.

Der tages imod kontant betaling og mobilepay.

Affald

 • Alle skraldesække skal bringes ind i containerne i skraldehuset, og der åbnes og lukkes med en nøgle.

 • Nøgle hentes i infostanden eller hos formanden fra gang til gang.

 • Evt. behov for hjælp og støtte af forskellig slags fra andre frivillige hjælpere siges til den hovedansvarlige eller i infostanden.

Opsætning af stande

På den første arbejdsdag henter formanden nøglerne til lokalerne på kontoret hos Grønnegades Kaserne Kulturcenter.

Orienteringsmøde for frivillige

Alle tilmeldte frivillige mødes kl. 13.00. Her gives en kort orientering om opsætningsplanen, antal og størrelse af stande, samt andre relevante informationer, inden opsætning af stande påbegyndes.

 • Først opsættes 16 – 18 stande efter opsætningsplanen.

 • Arbejdsstyrken til opsætning af stande skal være på mindst otte personer.

 • Den skal bestå af flere personer med højde over 1,75 m, og som er i god fysisk form.

 • Herefter sættes stand numrene på, og et bord og to stole placeres i hver stand.

 • Udover de 16 stande har selve foreningen også deres egen stand kaldet infostanden.

 • Der sættes caféborde samt stole i midten af lokalet.

 • Yderligere sættes der et bord i midten af salen, der skal bruges til fernisering og til workshop.

 • Banner opsættes ved scenen.

Nedtagning af stande

Nedtagning af stande foregår på følgende to måder, men på to forskellige tidspunkter:

 • Ved kunstmessen Kunst med Sjæl skal samtlige stande nedtages søndag efter kunstmessens afslutning.

 • Borde, stole og caféborde sættes på plads, og alt andet pakkes ned og opmagasineres.

 • Gulvet fejes, og alle skraldesække tømmes og sættes i skraldehuset.

 • Også poser fra toiletterne tømmes.

Ved kunstmessen Handi-Art følges ovennævnte arbejdsgang, dog lørdag formiddag.

Nedtagning af Café Kunst

 • Køleskabe tømmes, evt. rengøres.

 • Alle varer og inventar pakkes ned.

 • Alle varer og inventar bringes til opbevaringsstedet.

 • Duge samles i en sæk.

 • Borde tørres af.

 • Der fejes gulv.

 • Alle borde og stole sættes på plads efter Kulturcentrets plan.

Forplejning af de udenlandske gæster på kunstmesserne

Næstved Kulturforening sørger for, at de udenlandske gæster får en let frokost med drikkevarer samt kaffe/the/kage formiddag og eftermiddag.

 • Forplejning af frivillige hjælpere og særlige gæster på kunstmesserne.

 • Næstved Kulturforening giver en let frokost samt kaffe, the eller vand samt kage til alle frivillige, der yder en indsats på kunstmessen.

 • Det gælder også særlige gæster.

 • Informationsmøde på opsætningsdagen for alle udstillende kunstnere

 • Der afholdes et informationsmøde over middag på opsætningsdagen.

 • Her kan deltagerne præsentere sig for hinanden.

 • Der bydes på lidt drikkevarer.

Toiletforhold

 • Toiletterne efterses for mangler og rengøres et par gange om dagen.

 • Denne opgave løses af frivillige fra infostanden.

Opgaver der varetages af frivillige i informationsstanden

 • Informationsstanden opsættes på den første arbejdsdag, hvor standene sættes op.

 • Standen gøres klar med alt materiale til den kommende dag, hvor kunstnerne kommer og sætter deres værker op.

 • Her modtages kunstnerne og publikum, og der ydes støtte, vejledning og information.

 • Indregistrering af kunstnerne.

 • Dagen før kunstmessen åbner, kommer alle kunstnere om formiddagen og henvender sig i informationsstanden.

 • Her skal der være mindst to frivillige i standen til at hjælpe og vejlede.

 • Der udleveres navneskilte, metalkroge og der henvises til den stand, som er tildelt.

 • Flag på fortovet og på parkeringspladsen.

 • Danske flag og beachflag sættes på fortovet foran bygningen, og udenlandske flag sættes på parkeringspladsen.

Øvrige opgaver i Næstved Kulturforening

 • Arbejde med planlægningen af kunstmesserne.

 • Uddeling af plakater og hæfter i Næstved kommune og omegn.

 • Oversættelser til andre sprog som f.eks. engelsk, tysk, spansk m.fl.

 • Foredrag om kunstmesserne.

 • Fundraising og regnskabsføring.

 • PR-virksomhed.

 • Opsøgende arbejde for at finde nye kunstnere og samarbejdspartnere.

 • Deltage i planlægning af Foreningernes dag.

 • Arrangere generalforsamling.

 • Julefrokost for alle frivillige i Næstved Kulturforening.

 • Deltage i frivilligmøder, hvor der planlægges.

 • Rengøring af lokale lejet af Næstved Kulturforening til opbevaring af inventar.

 • Tegne nye medlemmer i foreningen.