Forretningsorden for Næstved Kulturforening

Følgende regler er gældende med det formål, at Næstved Kulturforening søger at afvikle generalforsamlingerne på en måde, der giver en tilfredsstillende og saglig behandling af dagsordenen:

  • Formanden åbner generalforsamlingen og beder om forslag til dirigent/dirigenter, der vælges ved håndsoprækning. Valget afgøres ved simpel stemmeflertal. Bestyrelsen kan beslutte, om der er behov for en eller to dirigenter efter generalforsamlingens størrelse og dagsordenens karakter.
  • Dirigenten/dirigenterne kontrollerer, om generalforsamlingen er lovligt indvarslet i henhold til vedtægterne i Næstved Kulturforening. Derefter oplæses dagsordenen.
  • Kun forslag, der er rettidigt indsendt i henhold til vedtægterne i Næstved Kulturforening, kan behandles på generalforsamlingen.
  • Dirigenten eller medlemmerne kan stille forslag om begrænsning af taletid.
  • Ved valg af bestyrelsesmedlemmer m.m. skal dirigenten efterlyse kandidater og herunder også oplyse hvem af de afgående, der modtager genvalg.
  • Samt bede de foreslåede rejse sig således, at forsamlingen kan se, hvem de er, og om de godkender valg/genvalg.
  • Såfremt et medlem har bedt om ordet i.h.t. forretningsordenen, påser dirigenten, at vedkommende holder sig til denne. Sker dette ikke, skal dirigenten fratage vedkommende ordet.
  • Dirigenten sørger for god ro og orden, og at der benyttes en god og parlamentarisk tone i debatten. Sker dette ikke, kan dirigenten suspendere generalforsamlingen i kortere eller længere tid. Dirigentens afgørelse er endelig.
  • Såfremt forsamlingen stiller dirigenten et mistillidsvotum, skal vedkommende træde tilbage, og formanden leder i et sådant tilfælde en afstemning. Hvis mistillidsvotummet får et flertal af de tilstedeværende stemmer, leder formanden en afstemning om en ny dirigent.
  • Dirigenten leder generalforsamlingen på upartisk vis, og såfremt dirigenten ønsker at deltage i debatten, skal han/hun gøre generalforsamlingen opmærksom på, at han/hun har skrevet sig på listen.