Forretningsorden for Næstved Kulturforening

Følgende regler er gældende med det formål, at Næstved Kulturforening søger at afvikle generalforsamlingerne på en sådan måde, der giver en tilfredsstillende saglig behandling af dagsordenen:
  • Formanden åbner generalforsamlingen og beder om forslag til dirigent / dirigenter, der vælges ved håndsoprækning. Valget afgøres ved simpel stemmeflerhed. Bestyrelsen kan beslutte om der er behov for en eller to dirigenter efter generalforsamlingens størrelse og dagsordenens karakter.
  • Dirigenten / dirigenterne kontrollerer, om generalforsamlingen er lovligt indvarslet, i henhold til vedtægterne i Næstved Kulturforening. Derefter oplæses dagsordenen.
  • Kun forslag der er rettidigt indsendt i henhold til vedtægterne i Næstved Kulturforening, kan behandles på generalforsamlingen.
  • Dirigenten eller medlemmerne kan stille forslag om begrænsning af taletid.
  • Ved valg af bestyrelsesmedlemmer med flere skal dirigenten efterlyse kandidater, herunder også oplyse, hvem af de afgående, der modtager genvalg.
  • Samt bede de foreslåede rejse sig, således at forsamlingen kan se, hvem de er og om de modtager valg / genvalg.
  • Såfremt et medlem har bedt om ordet til forretningsordenen, påser dirigenten, at vedkommende holder sig til denne. Sker det ikke, skal dirigenten fratag vedkommende ordet.
  • Dirigenten sørger for god ro og orden, og at der benyttes god parlamentarisk tone i debatten. Sker dette ikke, kan dirigenten suspendere generalforsamlingen i kortere eller længere tid. Dirigentens afgørelse er endelig.
  • Såfremt forsamlingen stiller dirigenten et mistillidsvotum, skal vedkommende træde tilbage, og formanden leder i et sådan tilfælde en afstemning. Hvis mistillidsvotummet får et flertal af de tilstedeværende stemmer, leder formanden en afstemning af en ny dirigent.
  • Dirigenten leder generalforsamlingen på upartisk vis, og såfremt dirigenten ønsker at deltage i debatten, skal han / hun gøre generalforsamlingen opmærksom på, at han / hun har skrevet sig på listen.