Næstved Kulturforenings Persondatapolitik

Dataansvar: Vi tager din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivs-beskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.
Kontaktoplysninger: Næstved Kulturforening er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Persondataansvarlig:

Hernan Gonzalez, formand

Vi sikrer fair og transparent databehandling: Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata (hvis kontakt med os er begyndt efter den 25. maj 2018. Hvis kontakt med os er begyndt før, se nedenfor, eller kontakt os i tvivlstilfælde).
Behandling af persondata: Vi anvender data om dig for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores tjenester samt i vores kontakt med dig.

De data, vi anvender, omfatter:

Almindelige persondata (dvs. navn, e-mail, evt. telefonnummer, adr., postnr., o. lign.)

I visse tilfælde følsomme data. Det drejer sig om: 

  1. a) helbredsoplysninger o. lign. når du deltager i vores kunstmesser Kunst med Sjæl og Handi-Art.
  2. b) et arkiv over kunstnere hos Næstved Kulturforening.

Vi indsamler og opbevarer dine data til brug for:

  • Opfyldelse af din anmodning om tjenester (f.eks. kursustilmelding)
  • Tilpasning af vores kommunikation og markedsføring til dig (eks. E-mails om tilmeldinger til vores
    kunstmesser Kunst med Sjæl og Handi-Art samt information om arrangementer, o. lign.)
  • Administration af din relation til os (jf. ovenstående formål).

Vi behandler kun relevante persondata:

Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger: Vi bruger ikke flere data end dem, vi har brug for, til det konkrete formål.

Vi behandler kun nødvendige persondata:

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for Næstved Kulturforening. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Vi opdaterer dine persondata: Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer.
Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige: Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.
Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata: Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor. Vi oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine persondata. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger. Vi videregiver ikke persondata til andre aktører.

Sikkerhed:

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret. Samt beskyttes dine data mod uautoriseret offentliggørelse og mod, at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Brug af cookies: Vi gemmer ikke cookies på din computer.

Dine rettigheder:

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig; hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata. Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, forretningshemmeligheder og/eller immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os:

  • Vores kontaktoplysninger finder du øverst.
  • Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet.

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, kan du få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Der vil dog være tilfælde, hvor vi først kan slette dine data, når vores forpligtelser over for offentlige myndigheder er afsluttet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retslige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt (jf. førnævnte kommentarer) og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse.