Vedtægter for Næstved Kulturforening

Stk. 1    Foreningens navn er: Næstved Kulturforening

Stk. 1    Foreningens protektor er: Carsten Rasmussen, borgmester i Næstved kommune – på et bestyrelsesmøde fredag d. 25. november 2014.

Stk. 1     Foreningens hjemsted er beliggende i Næstved kommune, Bogøvej 11, 4700 Næstved

Stk. 1    Næstved Kulturforening er en frivillig og Nonprofitorganisation. 

Stk. 2    Foreningens formål er at afholde kulturelle aktiviteter såsom kunstudstillinger, kunstmesser og musikalske arrangementer. Foreningen søger at repræsentere et meget bredt spekter af befolkningen, dog vil nogle arrangementer være målrettet borgere med fysisk / psykisk funktions nedsættelse. 

Stk. 3    Foreningens formål er også at samarbejde med professionelle- og amatør kunstnere både fra ind- og udland, som et led i fælles integration for fysisk og / eller psykisk funktionshæmmede borgere. 

Stk. 4    Foreningens formål er også gennem samarbejde at medvirke til kulturel berigelse af foreningslivet i Næstved kommune. 

Stk. 1    Bestyrelsen indgår aftaler om sponsorater til at dække omkostninger ved foreningens kulturaktiviteter.

Stk. 2    Foreningen kan modtage gaver i form af penge og eller rekvisitter til foreningens formål.

Stk. 3    Alle gaver registreres og skal fremgå af foreningens regnskab. 

Stk. 1     Som A medlem af Næstved Kulturforening kan optages enkelt personer med fast bopæl i Danmark.

Stk. 2     Som B medlem af Næstved Kulturforening kan optages virksomheder, organisationer og institutioner med adresse i Danmark. Virksomheder, organisationer og institutioner betaler et kontingentbeløb fastsat på generalforsamlingen.

B medlemmer har adgang til medlemsmøder og generalforsamlinger med tale ret og ret til en stemme pr. medlemskab.

B medlemmer har adgang til alle arrangementer på lige vilkår med de øvrige medlemmer af Næstved Kulturforening. 

Stk. 3     Dispensation for dansk bopæl.

Bestyrelsen vurder om der kan gives dispensation til medlemskab for nye medlemmer der ikke er bosat i Danmark, fra sag til sag.

Stk. 4     Ved indmeldelse i Næstved Kulturforening skal det nye medlem have udleveret foreningens vedtægter.

Stk. 5     Gyldigt medlemskort er legitimation ved indgang til foreningens generalforsamling og medlemsmøder.

Stk. 6     Gyldigt medlemskort skal vises ved indgang til foreningens arrangementer, hvor medlemmer får rabat eller gratis adgang via medlemskabet.

Stk. 7     Medlemskabet af Næstved Kulturforening følger kalenderåret.

Stk. 1    Kontingent til foreningens drift fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling. Bestyrelsen fremlægger på generalforsamlingen i januar kvartal, størrelsen af kontingentet til foreningens drift.

Stk. 2    Kontingent til foreningens drift kan også fastsættes ved en ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 1    Manglende indbetaling af kontingent medfører sletning af medlemskabet.

Stk. 2    Ved udtræden af foreningen kan der ikke gøres krav på foreningens midler. 

Stk. 1    Foreningen ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer, disse poster er, formand, næstformand, sekretær, kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2     Der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen.

Stk. 3     Der vælges 2 bilagskontrolanter.

Stk. 4     Alle valg er for en 2-årig periode. 

               Alle valg til poster i Næstved Kulturforening er ved direkte valg. 

               Valgbare er alle medlemmer, der er fyldt 18 år. 

Stk. 5     Bestyrelsen nedsætter alle de nødvendige udvalg til foreningens drift – Udvalgene sammensættes blandt foreningens medlemmer.

Stk. 6     Bestyrelsen fastsætter hvilke opgaver det enkelte udvalg skal løse, ligeledes udpeger bestyrelsen en tovholder, der skriftligt orienterer bestyrelsen. 

Stk. 7     For bestyrelsesmedlemmer gælder dansk rets almindelige erstatnings regler. 

Stk. 1    Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Generalforsamlingen indkaldes personligt med mindst 3 ugers varsel.

Stk. 2    Generalforsamlingen udgøres af de på lovlig måde varslede fremmødte medlemmer.

Stk. 3    Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med foreningens vedtægter og generalforsamlings beslutninger. 

Stk. 1    Generalforsamlingen indkaldes med mindst 3 ugers varsel og med angivelse af dato, tid, sted og med fyldestgørende dagsorden, mindst indeholdende følgende:

 1. Valg af dirigent.
 2. Godkendelse af dagsorden.
 3. Valg af stemmetællere.
 4. Foreningens beretning ved formand.
 5. Fremlæggelse af regnskab ved kassereren.
 6. Fastsættelse af kontingent.
 7. Fremlæggelse af arbejdsprogram.
 8. Indkomne forslag (forslag skal være foreningen ved formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.)
  1. Valg: 
 9.        Lige år vælges:                                             Ulige år vælges:

         Formand                                                            Næstformand

         Kasserer                                                             Sekretær

         1 Bestyrelsesmedlem                                       1 Bestyrelsesmedlem

         1 Bestyrelsessuppleant                                    1 Bestyrelsessuppleant

         1 Kritisk bilags kontrollant                             1 Kritisk bilags kontrollant

 10. Evt. – Punkter under eventuelt kan ikke besluttes. 

Stk. 2      Alle valg kræver, at man er til stede, dog kan man ved forfald vælges, hvis man har givet skriftlige tilsagn om at man stiller op, til formanden før generalforsamlingens påbegyndelse. 

Stk. 1      Et flertal af bestyrelsen eller formanden kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling. 

Stk. 2      Ligeledes skal der afholdes ekstraordinær generalforsamling, når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt henvender sig til bestyrelsen, med angivelse af hvad der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling.

Stk. 3      Det kræver dog, at mindst 1⁄2 delen af underskriverne skal være tilstede på den ekstraordinære generalforsamling, da denne ellers vil være erklæret ugyldig. 

Stk. 1      Forslag til ændring af vedtægterne, udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamling.

Stk. 2      Vedtægterne i Næstved Kulturforening, kan kun ændres med 2/3 flertal af de tilstedeværende medlemmer på generalforsamlingen, hvor ændringsforslag fremgår af dagsordenen.

Stk. 1      Regnskabsåret følger kalenderåret.

Stk. 2      Foreningens kasserer fører regnskabet nøjagtigt og oplysende, med angivelse af samtlige indtægter og udgifter.

Stk. 3      Regnskabet vil altid være åbent for gennemsyn af alle foreningens medlemmer.

Stk. 4      Kassereren er pligtig til, på forlangende af bestyrelsen eller af de valgte bilagskontrolanter eller statsautoriserede revisorer, til enhver tid at redegøre fuldstændigt for regnskabet. Bestyrelsen udarbejder en instruks for bilags-kontrollanter, som godkendes på første møde efter generalforsamlingen.

Stk. 5     Medlemmer der arbejder frivilligt ved foreningens arrangementer, kan få gratis entré og forplejning efter gældende retningslinjer fastsat af bestyrelsen.

Stk. 6     Bestyrelsen og bilagskontrollører skal gennemgå regnskabskursus i Arbejdernes Landsbank.

Stk. 7     Kontante midler indsættes i Arbejdernes Landsbank, filial i Næstved.

Stk. 8     Kun de af bestyrelsen bemyndigede personer kan hæve på foreningens konti. Der træffes aftale med banken om, at der skal være 2 underskrifter hver gang, der hæves på foreningens konti. Kassererens, formandens eller næstformandens underskrifter. Der kan kun hæves på foreningens konti med kassererens underskrift samt formandens eller næstformandens.

Stk. 9     Kassereren er ansvarlig for at bogføring og kontingentafregning/indbetaling sker rettidigt, og at foreningens forpligtigelser overholdes overfor samarbejdspartnere.

Stk. 10   På den ordinære / ekstraordinære generalforsamling skal kassereren forelægge et revideret regnskab til godkendelse.

Stk. 11   Regnskabet forlægges bestyrelsen til godkendelse, inden generalforsamlingen.

Regnskabet underskrives af kassereren, formand og næstformand.

Stk. 12   Bestyrelsen giver kasseren bemyndigelse til at overføre betalinger via netbank.

Stk. 1    Næstved Kulturforening kan som æresmedlemmer optage personer, som på en eller anden måde gør en særlig indsats for at fremme foreningens formål. Æresmedlemskab vurderes, besluttes og tildeles af bestyrelsen.

Stk. 2     Æresmedlemskabet offentliggøres på det næstkommende medlemsmøde og generalforsamling. 

Stk. 1    Næstved Kulturforening kan ikke opløses, med mindre dette er vedtaget med 2/3 flertal, af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

Stk. 2     Næstved Kulturforening kan opløses, på to af hinanden følgende generalforsamlinger, hvor af den ene skal være en ordinær generalforsamling.

Stk. 3    Forslag til opløsning af Næstved Kulturforening, skal sendes med dagsordenen til generalforsamlingen, så medlemmerne har mulighed for tage stilling hertil.

Stk. 4    Forslag til opløsning af Næstved Kulturforening, skal sendes med dagsordenen til generalforsamlingen, så medlemmerne har mulighed for tage stilling hertil.                   

Stk. 5    I tilfælde af Næstved Kulturforenings opløsning, til går alle økonomiske midler til kulturelle foreninger godkendt af Næstved kommune.